วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Kanngan-p5-test-

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 งานเกษตรคู่บ้าน
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 ชำนาญงานช่าง
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 5 ก้าวไกลกับงานธุรกิจ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 7 ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เฉลย)


Kanngan-p5-test-key

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - (เฉลย)

Kanngan-p5-test-7

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 7 ข้อมูลสารสนเทศKanngan-p5-test-6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 6 เทคโนโลยี และภูมิปัญญาไทย


Download เป็น PDF File                     เฉลยKanngan-p5-test-5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 5 ก้าวไกลไปกับงานธุรกิจ

Kanngan-p5-test-4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์


Download เป็น PDF File                    เฉลย
Kanngan-p5-test-3

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 3 ชำนาญงานช่าง


Download เป็น PDF File                     เฉลยKanngan-p5-test-2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 2 งานเกษตรคู่บ้านDownload เป็น PDF File                         เฉลย
Kanngan-p5-test-1

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้


Download เป็น PDF File                      เฉลย


วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย***


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - (เฉลย)ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 15

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 15

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 14

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 14


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 13

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 13ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 12

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาภาษาไทย - หน่วยที่ 12


Download เป็น PDF File                   เฉลย